Církevní střední odborná škola Spálené Poříčíwww.CSOS.cz

O škole

CSOŠ Spálené Poříčí je menší škola rodinného typu nedaleko Plzně s dvacetiletou tradicí, jejímž zřizovatelem je Biskupství plzeňské. Základním posláním školy je poskytovat střední odborné vzdělání v oborech Ekologie a životní prostředí a Sociální činnost. Úkolem školy je zprostředkovat žákům základy všeobecného i odborného vzdělání, které je založeno na odborné kompetenci učitelů, je v souladu se zájmy rodičů, studentů i společnosti a vychází ze vzájemné důvěry. Cílem je podporovat seberealizaci žáků, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy, inspirovat je k dalšímu sebevzdělávání, učit je projevovat se jako demokratický občan a jednat v souladu s uznávanými životními a mravními hodnotami.

Důvody proč studovat na naší škole.

V budově školy, kompletně opraveném zámku, se nachází internát pro studenty, dojíždějící z větších vzdáleností. Školné se na naší škole neplatí.

CSOŠ Spálené Poříčí:

  • získala v soutěži Zelená škola Plzeňského kraje 1. místo
  • spolupracuje s partnerskými subjekty z Německa, Slovenska a Itálie
  • každoročně pořádá Krajské kolo ekologické olympiády a několikrát pořádala Národní kolo ekologické olympiády
  • podílí se na tvorbě Plánu rozvoje sociálních služeb na Spálenopoříčsku pro období 2011-2014 a je zapojena do aktivit v sociální oblasti ve městě
  • při kulturních a vzdělávacích akcích prodává FairTrade výrobky a finančním ziskem z prodeje podporuje charitativní program Česko proti chudobě
  • spolupořádá festival Outdoorových filmů s CK Turistika a hory.
CSOŠ Spálené Poříčí nabízí dva čtyřleté studijní obory s maturitou:

Obor: Ekologie a životní prostředí

Studijní zaměření: Revitalizace krajiny

Studijní zaměření: Zájmové a záchranné chovy

Stupeň poskytovaného vzděláni: střední vzdělání s maturitou

Délka a forma vzdělání: čtyřleté v denní formě vzdělání, čtyřleté v dálkové formě vzdělávání

Obor Ekologie a životní prostředí připravuje studenty na studium VŠ a VOŠ přírodovědného charakteru. Dále připravuje studenty na pracovní pozice zabývající se monitorováním a kontrolou složek životního prostředí, dále na pozice ekologa či referenta životního prostřední ve státních, soukromých a nevládních institucích a pozice podnikového ekologa.

Studijní obor Ekologie a životní prostředí poskytuje žákům biologické a ekologické vzdělání, které připravuje žáky na úspěšné absolvování VŠ a VOŠ, současně tento obor klade důraz na průběžné praktické vzdělávání.

Obor: Sociální činnost

Studijní zaměření: Pečovatelství a osobní asistence

Stupeň poskytovaného vzděláni: střední vzdělání s maturitou

Délka a forma vzdělání: čtyřleté v denní formě vzdělání

Obor Sociální činnost připravuje studenty jednak na studium na VOŠ a VŠ se sociálním zaměřením, jednak na výkon povolání pracovníka v sociálních službách. Absolventi oboru se mohou uplatnit zejména v přímé péči o klienty (především osoby se zdravotním postižením a seniory) v zařízeních sociálních služeb nebo v jejich domácím prostředí.

Díky řadě odborných exkurzí a praxí realizovaných již od 1. ročníku, poskytuje dobrý základ pro úspěšné uplatnění ve zvoleném oboru.

Obor: Pečovatelské služby

Stupeň poskytovaného vzdělání: učební obor ukončený závěrečnou zkouškou

Délka a forma vzdělání: dvouleté v denní formě vzdělání

Studenti oboru pečovatelské služby se uplatní jako osobní asistenti nebo pomocníci v domácnosti, při poskytování přímé obslužné péče klientům, tj. seniorům, osobám se zdravotním a mentálním postižením (dětem i dospělým) a jejich rodinám, dále při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Uplatnění najdou i v zařízeních sociální péče (domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou, stacionářích apod.) jako pečovatelé.

Ke stažení

 

Úvod O škole
 

 
Investice do rozvoje vzdělávání Český svaz ochránců přírody Chráněná krajinná oblast Šumava Ekocentrum Spálené Poříčí Zoologická a botanická zahrada města Plzně Academy of Central European Schools ERSTE Stiftung Interkulturelles Zentrum VČELÍ DOM